Benefit.lv lietošanas noteikumi

Lejupielādēt noteikumus Lejupielādēt atteikuma veidlapu

Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecībās, kas veidojas starp SIA “BENEFIT”, Reģ. Nr. LV44103046867, juridiskā adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Kalna iela 8, LV-4729, un preču un pakalpojumu pircēju, kas veic kupona pirkumu interneta vietnē www.benefit.lv.

Noteikumos lietotās definīcijas:

Portāls – interneta iepirkšanās vietne www.benefit.lv ;

Noteikumi – šie Portāla lietošanas noteikumi, kas kļūst par Pirkuma līgumu pēc tam, kad Lietotājs tos ir apstiprinājis un veicis samaksu par Produktu;

Sabiedrība – SIA BENEFIT, Reģ. Nr. LV44103046867, juridiskā adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Kalna iela 8, LV-4729

Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā un pārdod Produktu Akcijas ietvaros Portālā, kas pieder Sabiedrībai, kā arī nodrošina Lietotājiem Pirkuma rēķina apmaiņu pret Produktu. Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese ir atrodama Akcijas piedāvājumā;

Lietotājs – persona, kura reģistrējusies Portālā un kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Produktu, kā arī persona, kura vēlas apmainīt vai ir apmainījusi Pirkuma rēķinu pret Produktu (ja Produktu iegādājusies cita persona);

Pirkums – Produkts, ko Lietotājs iegādājies Portālā.

Produkts – Piegādātāja nodrošināts pakalpojums un/vai prece, kas Akcijā tiek piedāvāts Portālā. Produkta piedāvātājs un pārdevējs ir Piegādātājs;

Akcija – laika periods, kura beigas norādītas Portālā un kurā Lietotājiem iespējams iegādāties Produktu;

Pirkuma rēķins – pirkuma apliecinājums ar unikālu reģistrācijas numuru pirkuma identificēšanai, kas Lietotājam dod tiesības saņemt Produktu no Piegādātāja atbilstoši Piegādātāja sniegtajai un Portālā norādītajai informācijai/aprakstam;
Pirkuma izmantošanas termiņš – laika periods, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs apmainīt Pasūtījuma rēķinu pret Produktu un saņemt pakalpojumu, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādāk;

 

Pirkuma iegāde un apmaiņa pret Produktu

1. Portālu uztur un administrē, kā arī Pirkuma rēķinus nodrošina Sabiedrība, savukārt Piegādātājs nodrošina un pārdod Lietotājiem Produktus, kā arī uzņemas atbildību par Produktu atbilstību un preču garantiju. Pirkuma rēķinu apmaiņu pret Produktiem nodrošina Piegādātājs, ja vien Akcijas piedāvājumā nav norādīts citādāk. Lietotājam ir jāņem vērā, ka atsevišķi pakalpojumi pieejami tikai sezonas laikā vai, ka to izmantošanu var ietekmēt citi apstākļi.

2. Noteikumi ir Pirkuma iegādes līgums un Lietotājam pēc Pirkuma iegādes ir tiesības apmainīt Pirkuma rēķinu pret Produktu līdz Pirkuma rēķina izmantošanas termiņa beigām.

3. Ja Produkts ir pasākums, koncerts, ceļojums, nodarbība vai tml., kas notiek konkrētā datumā/-os, tad Lietotājam Pirkuma rēķins ir jāapmaina pret Produktu ne vēlāk kā līdz attiecīgajam notikumam, ja vien Akcijas piedāvājumā nav norādīts citādāk.

4. Akcijas piedāvājumā var būt noteikts minimālais Pirkumu iegādātāju skaits, lai Akcija stātos spēkā. Ja Lietotājs ir samaksājis par Pirkumu, bet netiek sasniegts minimālais Pirkumu iegādātāju skaits, tad Sabiedrība atmaksā Lietotājam naudu par Pirkuma iegādi.

5. Akcijas piedāvājumā var būt noteikts maksimālais Pirkumu iegādes limits, pēc kura sasniegšanas Akcija automātiski tiek izbeigta un Lietotājiem vairs nav iespējas iegādāties Pirkumu. Tāpat arī Akcijas piedāvājumā var tikt noteikts Pirkumu limits, ko viens Lietotājs var iegādāties Akcijā.

6. Apmaksa par Pirkumu ir jāveic vienā no Portālā norādītajiem bezskaidras naudas norēķinu veidiem. Akcijas piedāvājumā norādītās cenas ir ar visiem nodokļiem. Pēc samaksas veikšanas par Pirkumu Lietotājam ir tiesības apmainīt Pirkuma rēķinu pret Produktu, ievērojot piedāvājumā norādītos termiņus.

7. Pirkuma rēķins pēc tā iegādes ir pieejams attiecīgā Lietotāja profilā Portālā (sadāļā “Mani pirkumi”). Lietotājam ir iespēja Pirkuma iegādes brīdī Portālā atzīmēt Pirkuma rēķina saņemšanu Lietotāja norādītajā e-pastā. Atsevišķos gadījumos, ja Piegādātājs to nodrošina, Pirkuma rēķins var tikt nosūtīts SMS (īsziņas) veidā uz Lietotāja norādīto telefona numuru.

8. Lai apmainītu Pirkuma rēķinu pret Produktu, Lietotājam ir jāuzrāda Pirkuma rēķins Piegādātājam (vietā un termiņā, kas norādīts Akcijas piedāvājumā).

9. Ja Pirkuma rēķins netiek apmainīts pret Produktu līdz Pirkuma izmantošanas termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), tad uzskatāms, ka Lietotājs ir atteicies no Pirkuma izmantošanas, un Lietotājs zaudē tiesības saņemt Produktu. Šādā gadījumā ne Sabiedrība, ne Piegādātājs nekompensē Lietotājam izdevumus par Pirkuma iegādi.

Atbildība, tiesības un pienākumi

10. Lietotājam ir pienākums neizpaust informāciju trešajām personām par Pirkuma rēķinu un tā unikālo numuru, jo Produkta saņemšanu nodrošina Pirkuma unikālais numurs. Ja trešā persona ir uzzinājusi Pirkuma unikālo numuru, tad šai trešajai personai ir iespēja saņemt Produktu. Lietotājam ir tiesības nodot trešajām personām Pirkuma rēķinu, ja Lietotājs vēlas, lai šī trešā persona veiktu Pirkuma rēķina apmaiņu pret Produktu (piemēram, dāvinājuma gadījumā).

11. Lietotājam ir pienākums ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz Pirkuma iegādi un tā apmaiņu pret Produktu. Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Lietotājam pieeju Portālam un/vai dzēst profilu, ja Lietotājs ir pārkāpis Noteikumus vai rīkojies pretlikumīgi. 

12. Sabiedrībai ir tiesības izbeigt Akciju pirms norādītā termiņa, ja Piegādātājs nenodrošina vai nepienācīgi nodrošina savas saistības attiecībā uz Pirkuma rēķina apmaiņu pret Produktu, lai izvairītos no zaudējumu radīšanas Lietotājiem un/vai Sabiedrībai.

13. Tā kā maksājumi par Pirkumiem notiek bezskaidras naudas veidā, tad maksājumu apstrādi nenodrošina Sabiedrība, bet trešās personas (bankas), tāpēc Sabiedrība nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamām kļūdām.

14. Tā kā Pirkuma rēķinu apmaiņu pret Produktiem, kā arī to piegādi nodrošina trešās personas, tad Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrība nevar ietekmēt šo trešo personu rīcību. Ja Lietotājam ir kādas pretenzijas, tad tās risināmas Noteikumos noteiktajā kārtībā.

15. Visiem Produktiem, kas ir prece, ir standarta ražotāja vai Piegādātāja izdotā garantija, ja tāda ir paredzēta. Garantija neattiecas uz dāvanu kartēm un pakalpojumiem.

16. Piegādātājs nodrošina Akcijas piedāvājumā norādīto Produkta informatīvo aprakstu. Ja Lietotājs uzskata, ka Produkts neatbilst Akcijas piedāvājumā norādītajiem parametriem, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenziju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par tādu rīcību, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras trešās personas tiesības (t.sk. Sabiedrības, Piegādātāja, citu Lietotāju utt.).

18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var būt nodarīti Sabiedrībai un/vai Piegādātājam.

19. Visi strīdi, kas rodas starp Lietotāju no vienas puses un Sabiedrību vai Piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Atteikuma tiesības 

20. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Lietotāji, kas ir patērētāji. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma iegādes līguma 14 dienu laikā no Pirkuma iegādes brīža (paziņojot par to Sabiedrībai). Atsakoties no Pirkuma, patērētājs vienlaikus atsakās no iegādātās preces vai pasūtītā pakalpojuma. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības uz Produktu 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas vai pakalpojuma līguma noslēgšanas (Pirkuma iegādes) dienas (paziņojot par to Piegādātājam). Atteikuma tiesības pakalpojuma līguma noslēgšanas gadījumā nav izmantojamas, ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta atteikuma tiesību termiņā.

21. Ja Lietotājs ir atvēris iepakojumu, tad atteikuma tiesības nav izmantojamas tādām Produktu kategorijām, kā ar higiēnu saistītas preces, uzturā patērējamas lietas, parfimērija, skuvekļi un kosmētika, dažādas vielas (smēres, pastas, lakas, šķidrumi, šampūni utt.), vienreizlietojamas lietas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

22. Lietotājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Lietotājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

22.2.. prece tiek izgatavota pēc Lietotāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

22.3.. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

22.4. Lietotājs ir pieprasījis Piegādātājam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Piegādātājs, ierodoties pie Lietotāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

22.5. Lietotājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

22.6. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

22.7. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

22.8. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

23. Ja patērētājs vēlas izmantot Pirkuma atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai Pirkuma atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@benefit.lv, norādot Lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, paziņojumu par atkāpšanos no Pirkuma iegādes līguma, Pirkuma unikālo numuru un iegādāto Produktu. Pirkuma unikālais numurs ir identifikators, pēc kā tiek noskaidrota Lietotāja identitāte. Sabiedrībai adresētu atteikuma veidlapu var lejuplādēt Portālā.

24. Sabiedrība Pirkuma atteikuma gadījumā veic samaksātās naudas atmaksu par Pirkuma iegādi ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi paziņojumu par Pirkuma atteikumu, Pirkums tiek anulēts un vairs nav izmantojams apmaiņai pret Produktu.

25. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

26. Ja Sabiedrība vai Piegādātājs nevar nodrošināt Lietotāju ar Produktu, tad Sabiedrībai un/vai Piegādātājam ir tiesības ar Lietotāja piekrišanu piegādāt Lietotājam ekvivalentu Produktu par ekvivalentu cenu.

27. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas atgriezt saņemto preci nebojātu un nelietotu. Preci vēlams atgriezt ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu un atpakaļ sūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

Pretenziju izskatīšanas kārtība un sūdzības

28. Ja Lietotājs ir veicis samaksu par Pirkumu, bet nav saņēmis Pirkuma rēķinu, tad Lietotājam ir jāinformē Sabiedrība par attiecīgo situāciju. Šādā gadījumā Lietotājam ir pienākums nosūtīt e-pastu uz info@benefit.lv, norādot Pirkuma numuru, Akcijas veidu un maksājuma informāciju. Sabiedrība atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Lietotāja paziņojuma saņemšanas.

29. Ja Piegādātājs nereaģē uz Lietotāja pretenziju, tad Lietotājam ir tiesības sazināties ar Sabiedrību un izskaidrot Sabiedrībai visus attiecīgos apstākļus.

30. Ja Lietotājam ir sūdzības pēc Pirkuma rēķina apmaiņas pret Produktu, Lietotājam ar visām sūdzībām ir jāvēršas pie Piegādātāja. Lietotājam ir pienākums saņemt un saglabāt dokumentu, kas tiek izsniegts pēc produkta saņemšanas (piemēram, čeks), jo tikai šāds dokuments apliecina Produkta saņemšanu.

Privātums

31. Visi Portālā ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

32. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

33. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

34. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – Pirkumu iegāde un apmaiņa pret Produktiem, kā arī preču piegāde.

35. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

36. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

37. Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.

38. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (attiecīgajam Piegādātājam, kurš nodrošina Pirkuma rēķina apmaiņu pret Produktu; Produktu piegādātājam (pastam, kurjeram), ja Lietotājs ir izvēlējies piegādes pakalpojumus).


29.09.2016 redakcija


Ritināt uz augšu